logo Facebook
 

WOLONTARIAT

Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich powołany został Wolontariat przy ZLP.

Wolontariat skierowany jest do osób fizycznych, obywateli, mieszkańców Poznania i okolic, którzy dobrowolnie, z własnej inicjatywy i nieodpłatnie zechcą wspierać ustawowe i statutowe zadania Zakładu Lasów Poznańskich.

Ustanowienie Wolontariatu w ZLP jest odpowiedzią na społeczną potrzebę jeszcze ściślejszej współpracy z poznaniakami w zakresie ochrony lasów i przyrody.

Wolontariusze będą m.in. prowadzić monitoring lasów komunalnych miasta Poznania i zgłaszać koordynatorowi wolontariatu lub leśniczym oraz inspektorom ZLP zauważone nieprawidłowości - nielegalne składowiska śmieci, uszkadzanie runa i zniekształcanie gleby, czy zagrożenia pożarowe.

Będą też mogli uczestniczyć w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego, np. inwentaryzacji gatunków roślinnych i zwierzęcych, a ponadto wspomagać Zakład Lasów Poznańskich w konserwacji i utrzymaniu infrastruktury leśnej, czy odnawianiu szlaków turystycznych. Planowane są też akcje sprzątania lasów.

Spacery w lesie można więc będzie połączyć z pożytecznymi działaniami, służącymi ochronie lasów i przyrody.

Wolontariusze zainteresowani współpracą z Zakładem Lasów Poznańskich będą podpisywali stosowną umowę, otrzymają też informację o zasadach wykonywania konkretnych czynności i o sposobie kontaktu z pracownikami ZLP.

Dla Wolontariuszy przewidziane są liczne atrakcje, m.in. zajęcia z przyrodnikami i leśnikami, edukacja ekologiczna, czy sesje dendroterapii, a także zajęcia z przewodnikiem historycznym i odwiedziny w miejscach pamięci narodowej, położonych w poznańskich lasach.

Koordynatorami wolontariatu będą Łukasz Antosz (ZLP) oraz Adam Suwart (społeczny Opiekun Zabytków). Pierwsza umowa została podpisana w dniu 30.10.2020 r. z Panem Adamem Suwartem.

Szczegółowe informacje o wolontariacie wraz z plikami do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www. zlp-poznan.pl

Obecnie, w związku z obowiązującym stanem epidemii i wynikającymi z niego ograniczeniami, nabór wolontariuszy będzie się odbywał drogą elektroniczną. Pytania i zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: zlp@zlp-poznan.pl oraz drzewa@suwart.pl

Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, rodziny, drużyny harcerskie, rady osiedli, klasy szkolne itp.

Zakład Lasów Poznańskich opiekuje się lasami w granicach administracyjnych miasta Poznania. Ich ogólna powierzchnia wynosi ponad 4000 ha, z czego ponad 2500 ha zajmują lasy komunalne miasta Poznania.

Najbardziej znane lasy poznańskie, to. min. las na Dębinie, las Piątkowski, lasy w dolinie Cybiny, a także te otaczające Jezioro Rusałka, położone w rejonie Strzeszynka, czy Lasek Marceliński. Wiele obszarów leśnych objętych jest specjalną ochroną - np. uroczyska na Dębinie mają status użytków ekologicznych, a Żurawiniec jest chroniony jako rezerwat.