logo Facebook
 

O firmie

 1. Przedmiot działalności Zakładu stanowią zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:
  1. zarządzania i gospodarki gminnymi zasobami lasów komunalnych;
  2. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;
  3. prowadzenia działalności z zakresu gospodarki leśnej;
  4. wykonawstwa z zakresu zadrzewień;
  5. podejmowania czynności dotyczących małej retencji wodnej;
  6. wykonawstwa w zakresie architektury krajobrazu, w tym jego kształtowania;
  7. wykonywania innych czynności niezbędnych i wspomagających realizację zadań, o których mowa w pkt 1-6.
 2. Prezydent Miasta Poznania może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokajania potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi, zapewniając na ich realizację odpowiednie środki finansowe.

Początki lasów komunalnych miasta Poznania sięgają 1834 r. kiedy to powstało Towarzystwo Upiększania Lasów, a księżna Ludwika Radziwiłłówna przeznacza do użytku publicznego 80 ha lasu Dębińskiego - pozostałość lasów łęgowych doliny rzeki Warty. Do 1924 r. powierzchnia lasów miejskich i skarbu państwa wzrosła do 160 ha. Jednakże ze względu na wciąż niekorzystny wskaźnik ilości lasów przypadających na 1 mieszkańca Poznania w 1931 został rozpisany konkurs na opracowanie programu zapewniającego poprawę tego stanu. Projekt inż. Czarneckiego zakładający powstanie 4 klinów zieleni został przyjęty, ale nie zrealizowany do wybuchu II Wojny Światowej.

Dopiero w okresie okupacji dokonano zalesień w klinie wschodnim i zachodnim o powierzchni 600 ha, jednocześnie rozbudowując drogi i alejki spacerowe. W tym okresie w klinie zachodnim spiętrzono wody Bogdanki tworząc sztuczne jezioro Rusałka, a na terenie klina wschodniego rzekę Cybinkę tworząc jezioro Malta. Okres powojenny charakteryzował się również intensywnymi zalesieniami: do 1953 zalesiono 593 ha. Obecnie w granicach administracyjnych miasta Poznania powierzchnia gruntów leśnych wynosi ponad 4000 ha w tym lasów komunalnych ponad 2500 ha.