logo Facebook
 

Ogłoszenie:


Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz Kierunkowych wytycznych dotyczących gospodarowania lasami komunalnymi Miasta Poznania (Zarządzenie nr 863/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2021 r.) Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich w Poznaniu zawiadamia o:

 • przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2023 – 2032 wraz z Prognozą oddziaływania tego planu na środowisko dla lasów komunalnych Miasta Poznania,
 • zwołaniu w dniu 26 listopada 2021 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w trybie zdalnym transmisji online, posiedzenia Komisji Założeń Planu. Odnośnik do transmisji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Lasów Poznańskich oraz stronie internetowej ZLP https://www.zlp-poznan.pl/,
 • możliwości udziału społeczeństwa w obradach Komisji Założeń Planu.
Jednocześnie informuję, że celem Komisji Założeń Planu jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu”. Na posiedzenie Komisji Założeń Planu zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacje i osoby zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach należących do Miasta Poznania. Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu nie później niż do dnia 24 listopada 2021 r. telefonicznie pod numerem 61 833 18 86, lub pocztą elektroniczną na adres Zakładu Lasów Poznańskich: zlp@zlp-poznan.pl


Zamieszczamy link do transmisji online na kanale YouTube Miasta Poznań, posiedzenia Komisji Założeń Planu zaplanowanej na 26 listopada 2021 r. w godzinach od 14:00 do 18:00. https://www.youtube.com/c/poznanKomunikat:

W związku z rozpoczęciem prac:

przebudowa wraz z wymianą konstrukcji istniejącego mostku - kładki dla pieszych, zlokalizowanego w ciągu istniejącej ścieżki spacerowej pomiędzy Stawem Grundela i Stawem Dębowym (mostek nr 1) na terenie Dębiny w Poznaniu przy ul. Ku Dębinie, Zakład lasów Poznańskich informuje, że przejście przez w.w. mostek może być okresowo zamknięte. Na ciągu pieszo – rowerowym prowadzącym do mostku, zostanie umieszczona stosowna informacja.

Dębina


Komunikat:

ZAKAZ BIWAKOWANIA W LASACH KOMUNALNYCH MIASTA POZNANIA,

W związku z narastającą ilością pytań odnośnie możliwości biwakowania w lasach komunalnych, Zakład Lasów Poznańskich informuje, że lasy komunalne Miasta Poznania, jako lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa, nie są objęte programem „Zanocuj w lesie” prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w związku z czym nie ma w nich wyznaczonych stref do biwakowania oraz ZLP nie wydaje zgód na biwakowanie. Lasy komunalne są lasami ochronnymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Poznania, a jednymi z głównych czynników im zagrażających są nadmierna penetracja lasu oraz zagrożenie pożarowe. Z powyższych względów utrzymywany jest w nich zakaz biwakowania.Komunikat:

Szanowni Państwo,

W związku z wykrywanym przez służby ZLP pozyskiwaniem soku z brzóz rosnących w lasach komunalnych informujemy, że każda zauważona przez nas próba ww. pozyskania będzie kończyła się konfiskatą sprzętu jaki został do tego celu użyty, a także zostanie to zgłoszone do Straży Miejskiej. ZLP nie wyraża zgody na prowadzenie tego typu działań w lasach komunalnych. Pozyskiwanie soku prowadzone jest w sposób zagrażający zdrowiu drzew. Mając powyższe na uwadze zwracamy się również z prośbą do wszystkich osób, które zauważą, że w lesie komunalnym jest pozyskiwany sok z brzóz o kontakt z Zakładem Lasów Poznańskich pod nr tel. 61 877 45 15.

zamieranie_drzew
zamieranie_drzew
zamieranie_drzew


OCENA PODATNOŚCI LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA POZNANIA

NA CZYNNIKI ANTROPOGENICZNE


Zapraszamy na wirtualny spacer po Rezerwacie Żurawiniec


Uwaga: one już ruszyły

Szanowni Państwo,

Wczoraj tj. 26.03.2021, podobnie jak co roku o tej porze, rozpoczęła się masowa migracja ropuch szarych w poznaniu, w tym także wzdłuż ulicy Ku Dębinie w kierunku południowym (tj. w stronę Stawu Borusa na Dębinie - MAPA w załączonym PDF). Niestety wiele z nich nie przetrwa tej wędrówki ginąc pod kołami samochodów. Jako zespół #Akcja Płotek regularnie kontrolujemy tę lokalizację od 2019 roku. W tym czasie udało nam się stwierdzić, że pomimo naszych działań podczas wiosennej wędrówki ginie nawet 18% (a więc prawie jedna na pięć) migrujących ropuch szarych na skutek rozjechania przez samochody, poza ropuchami niestety giną także kumaki i traszki grzebieniaste. Wędrówki tego pierwszego gatunku są masowe i krótkotrwałe, zwykle epizod migracji trwa około 2-3 tygodni. Na podstawie danych meteorologicznych wiemy, że intensywna migracja potrwa cały weekend (27 – 28 marca oraz w zależności od pogody kolejne dni). Według naszych szacunków ropuchy wyruszyły w drogę, a w ostatnich dniach na ulicy Ku Dębinie udało nam się już wykryć na drodze pierwsze (niestety martwe) osobniki. Stąd nasz apel i prośba o rozpowszechnienie informacji. Zachęcamy spacerowiczów i inne osoby odwiedzające Dębinę, żeby w ciągu najbliższych 2 tygodni odstawili samochody i wyruszyli na Dębinę pieszo albo rowerem lub pozostawiali auta na parkingu zlokalizowanym najbliżej skrzyżowania z ul. Piastowską. Jeżeli jest to niemożliwe to zachęcamy do zwolnienia tempa jazdy na odcinku od ul. Piastowskiej do Stawu Borusa i zachowanie szczególnej ostrożności, szczególnie w okolicach zachodu słońca i po zmierzchu oraz podczas i po opadach deszczu. Prosimy o udostępnienie komunikatu w mediach społecznościowych i przesyłanie dalej.

żaba
żaba


Komunikat

Zakład Lasów Poznańskich informuje, że na przełomie I/II b.r. rozpocznie realizacje cięć odnowieniowych w oddz. 14 b L-ctwo Zieliniec, na powierzchni 2,03 ha. Konieczność wykonania tego zabiegu wynika z zapisów Planu Urządzenia Lasu na lata 2013-2022. Na powierzchniach gdzie będzie realizowane cięcie zostaną na wiosnę b.r. wprowadzone nowe nasadzenia w ilości 13660 szt. sadzonek dębu bezszypułkowego, lipy drobnolistnej i buka pospolitego.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie może udzielić kierownik ds. wykonawstwa w Zakładzie Lasów Poznańskich pod nr tel. +48618774515.Komunikat w sprawie wydarzenia „Rave w koronach drzew”

Organizatorzy konferencji prasowej dotyczącej wydarzenia „Rave w koronach drzew”, zapowiadanej na piątek 31 lipca, godz. 16.30, zlekceważyli zainteresowanych sprawą i nie przybyli na spotkanie. Na miejsce w celu podjęcia dialogu i wyjaśnienia spornych kwestii pojawili się przedstawiciele Zakładu Lasów Poznańskich, Rady Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie, Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec - Kobylepole, Komisji Dialogu Obywatelskiego, Biura Prasowego Urzędu Miasta Poznania oraz mieszkańców pobliskich osiedli. Pomimo braku obecności organizatorów kontrowersyjnego i niedopuszczalnego dla przyrodników i społeczników wydarzenia, podjęto rozmowy z mieszkańcami pobliskiego osiedla w temacie zwiększonego ruchu turystycznego związanego z nowo powstałą atrakcją - ścieżką w koronach drzew.


Komunikat

Zakład Lasów Poznańskich informuje i wyraża stanowczy sprzeciw wobec organizacji wydarzenia ogłoszonego w serwisie społecznościowym facebook.com, pn. „RAVE party W KORONACH DRZEW techno&trance / DJ Live SET”, które planowane jest dnia 08.08.2020 r. na ścieżce w koronach drzew położonej w lasach komunalnych Miasta Poznania. Organizatorzy nie powiadomili i nie uzyskali zgody Zakładu Lasów Poznańskich oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, w związku z czym wydarzenie traktowane jest jako wydarzenie o charakterze nielegalnym. W załączeniu zamieszczamy stanowisko ZLP wystosowane do organizatorów.


UWAGA KOMUNIKAT

Zakład Lasów Poznańskich informuje, że w dniach 23.06 - 20.07. br. na terenie Lasku Dębińskiego będą trwały prace związane z poprowadzeniem przyłącza elektroenergetycznego do siedziby ZLP. W związku z powyższym mogą wystąpić zakłócenia w ruchu pieszo-rowerowym na ścieżce leśnej łączącej ul. Dolna Wilda oraz Ku Dębinie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 


ZNIESIENIE ZAKAZU WSTĘPU DO LASÓWInformujemy, że od dnia 20.04.2020r. przestanie obowiązywać zakaz korzystania z leśnych terenów publicznych w tym lasów komunalnych miasta Poznania, który wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Poz. 658). Ponadto informujemy, że Prezydent Miasta Poznania odwołał zakaz wstępu do lasów komunalnych miasta Poznania z dnia 4 kwietnia 2020.

W związku ze zniesieniem obostrzeń Zakład Lasów Poznańskich w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 przystąpi do dezynfekcji leśnego zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów komunalnych miasta Poznania.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przestrzegania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poz. 697 od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się korzystania ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej (ławy, kosze, stoły, stojaki rowerowe) urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania, jednocześnie apelujemy o przestrzeganie pozostałych zakazów: gromadzenia się, zachowania 2 metrowej odległości oraz zasłaniania ust i nosa na parkingach leśnych.

Pomimo zniesienia zakazu zasłaniania ust i nosa na terenach leśnych wynikających z aktów nadrzędnych, apelujemy o zakładanie masek ochronnych w miejscach zwiększonej koncentracji społecznej.
 


ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW ODDANA DO UŻYTKOWANIAInformujemy, że z inicjatywy Zakładu Lasów Poznańskich (ZLP) w roku 2016 powstał pomysł Poznawczych szlaków rekreacyjno-turystycznych Leśnictwa Antoninek w skład którego wchodziły:

 • etap I: altany, ramy widokowe, słupki kierunkowe, leżanki i tablice informacyjne – zrealizowane przez ZLP w 2017 roku,
 • etap II: pływający pomost i ścieżka przez teren bagienny - 2019, ścieżka w koronach drzew – 2020,
 • etap III: wieża obserwacyjna do celów przeciwpożarowych z dopuszczeniem ruchu turystycznego - plan 2021.

Etap II i III zadania przekazano do realizacji inwestorowi zastępczemu Poznańskim Inwestycjom Miejskim (PIM), które na podstawie pomysłu ZLP pełniły wszelkie obowiązki związane z procesem budowlanym. Ścieżka w koronach drzew uzyskała decyzje pozwolenia na użytkowanie

z Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego dnia 10 kwietnia, zakończenie i przekazanie etapu II Zakładowi Lasów Poznańskich odbyło się 16 kwietnia 2020, który to udostępnił obiekt społeczeństwu dnia 20 kwietnia.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przestrzegania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów odnośnie wprowadzonego stanu epidemii.

Ponadto informujemy, że PIM podpisały umowę na wykonanie projektu ostatniego etapu zadania – wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych z dopuszczeniem ruchu turystycznego, która ma powstać w roku 2021.
 

Szanowni Państwo


W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia dzisiejszego

Miasto Poznań Zakład Lasów Poznańskich informuje,

iż sprawy dotyczące wystawienia zaświadczeń potrzebnych

przy obrocie handlowym nieruchomościami realizowane

są wyłącznie drogą e-mail.

Oryginały zaświadczenia będą do odbioru po zakończeniu

epidemii.


Za utrudnienie przepraszamy.


............................................

Wycinka w Lesie Marcelińskim


W związku z niesłusznie przyznaną przez Gazetę Wyborczą Zakładowi Lasów Poznańskich "czarną pyrą" za prowadzoną wycinki w Lasku Marcelińskim, wystąpiono do Redakcji Gazety o sprostowanie w formie oświadczenia za naruszenie dobrego imienia Zakładu i jego pracowników. Na przełomie roku 2019/20 prowadzono cięcia sanitarne w celu ratowania drzewostanów tego terenu. Poniżej zamieszczamy skan stanowiska ZLP w przedmiotowej sprawie wystosowany do Redakcji.Pismo do pobrania w .pdf 

DZIAŁANIA OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID-19

Zakład Lasów Poznańskich informuje, że z dniem 11.05.2020 r. przystąpi do działań mających na celu zwalczanie wirusa CODIV 19. Prowadzona będzie dezynfekcja następujących obiektów zlokalizowanych na terenie lasów miejskich:

 1. Na terenie L-ctwa Marcelin-Dębina:
  poręcze przy Stawie Marcelińskim i wejściu do lasu od strony ul. Dolna Wilda,
  poręcze przy stawach Borusa i Grundela,
  na wybiegu dla psów: śluzy wejściowe i furtki (lasek Marceliński),
  kontenery na śmieci i kosze,
  mostki na Dębinie.
 2. Na terenie L-ctwa Strzeszynek-Krzyżowniki:
  obserwatorium ptaków-czatownia J.Rusałka,
  wybieg dla psów - furtki ur. Golęcin,
  gablota informacyjna przy leśniczówce
  kontenery na śmieci i kosze,
  plac do siatkówki - słupy metalowe.
 3. Na terenie L-ctwa Zieliniec-Antoninek:
  schody – ejście do Jeziora Swarzędzkiego,
  schody ul. Sępia nad Stawem Olszak, (przy jeziorze maltańskim),
  ścieżka w korona drzew balustrady,
  wejście na cmentarz Miłostowo,
  ścieżka przez bagna przy Olszaku oraz pływający pomost na stawie Browarnym-balustrady,
  miejsce ustawienia pojemników przy ul. Ziemowita 28 na śmieci zbierane z terenów Leśnictw.
 4. Pojazdy ZLP służące do transportu materiałów i osób.

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, będącego własnością osoby fizycznej, znajdującego się na działkach o nr ewidencyjnych: 39/6 oraz 40/2, (arkusz mapy 13, obręb Strzeszyn).

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczone go Planu Urządzenia Lasu, opracowanego dla lasu będącego własnością osoby fizycznej, znajdującego się na działkach o nr ewidencyjnych: 39/6 oraz 40/2, (arkusz mapy 13, obręb Strzeszyn), w terminie od dnia 27 marca 2019 r. do 25 maja 2019 r., w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich, w godzinach pracy Zakładu (pn. - pt. 7.00 - 15.00).

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu właściciel może składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 25 kwietnia 2019 r.


Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, opracowanego dla lasów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r., w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich, w godzinach pracy Zakładu (pn. - pt. 7.00 - 15.00).

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu właściciel może składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 12 marca 2019 r.


W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców miasta Poznania odnośnie baneru znajdującego się na ogrodzeniu posesji u zbiegu ulic Biskupińskiej i Beskidzkiej,a także zawartym na nim odnośniku do strony internetowej informującej o planowanym powstaniu w tym miejscu osiedla "Ostoi Doliny Bogdanki", Zakład Lasów Poznańskich informuje, że zgodnie z obowiązującą UCHWAŁĄ RADY MIASTA POZNANIA NR CV/1208/IV/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – część A „Dolina Bogdanki” (zobacz dokumnet1, zobacz dokument2), teren u zbiegu ulic Biskupińskiej i Beskidzkiej określony jest jako "teren lasów w klinie zieleni" (symbol 3KZ-ZL oraz 4Kz-ZL), w związku z czym, zgodnie z § 12 pkt 1 ww. Uchwały obowiązuje na nim zakaz zabudowy kubaturowej. Ponadto § 16 ww. Uchwały stanowi, że działki te są gruntami leśnymi, z wyłącznym przeznaczeniem pod gospodarkę leśną prowadzoną w oparciu o obowiązujący dla nich Uproszczony Plan Urządzenia Lasu.

Dodatkowo informujemy, że temat powstania "Ostoi" był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej nr 50/17 z dnia 20 grudnia 2017 r, która jednogłośnie odrzuciła ww. projekt (protokół z posiedzenia Komisji).


Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne

Leśnictwa Antoninek

Projekt przewiduje powstanie innowacyjnego sposobu zagospodarowania rekreacyjnego lasów miejskich Leśnictwa Antoninek, uroczyska Malta. Inwestycja ma wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności terenów leśnych dla celów rekreacyjnych wraz ze skanalizowaniem ruch turystycznego. Realizacja zadania została podzielona na etapy. Pierwszy etap zrealizowano w roku 2017, w jego ramach wykonano oznakowanie tras wraz z wprowadzeniem małej architektury i tablic informacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej, dotyczącej m.in. historii Mauzoleum Mielochów, siedlisk leśnych oraz roli bobra w dynamice drzewostanów dolin rzecznych.

Ryc. 1. Mapa przebiegu Poznawczych szlaków rekreacyjno-turystycznych Leśnictwa Antoninek

Ryc. 2. Mała architektura nad Stawem Browarnym

Kolejne etapy, które planujemy zrealizować do końca 2019 r. przewidują powstanie ścieżki w koronach drzew, ścieżki przez bagna, wieży widokowej, pływającego pomostu oraz placu zdrowia.

Ryc. 3. Projekt ścieżki w koronach drzew w dolinie Szklarki

Ryc. 4. Projekt wieży obserwacyjna przy ul. Wiankowej

Ryc. 5. Projekt pomostu na pływakach na Stawie Browarnym

Ryc. 6. Projekt ścieżka przez bagna w dolinie Cybiny


[POBIERZ INFORMACJĘ - .pdf 8.27 MB]


Zawiadomienie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność spółki
LTC Investment S.A.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2017 r., poz. 788
ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia
Lasu, opracowanego dla lasów spółki LTC Investment S.A., w terminie od dnia 28 maja 2018 r.
do 26 lipca 2018 r.
, w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich, w godzinach pracy Zakładu
(pn. - pt. 7.00 - 15.00).

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu właściciel może
składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
26 czerwca 2018 r.


System informacji przestrzennej w lasach – monitoring przyrodniczy.

[POBIERZ INFORMACJĘ - .pdf 2.56 MB]


Informacja dotycząca Rewitalizacji

Rezerwatu Żurawiniec w Lesie Piątkowskim

Rezerwat przyrody "Żurawiniec" w lesie Piątkowskim o pow. 1,5 ha, został uznany za rezerwat na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa Drzewnego z dnia 20 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 93, poz. 497). Zgodnie z tym Zarządzeniem rezerwat został utworzony w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, zespołu roślinności charakterystycznej dla torfowisk przejściowych. W roku 2015 Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zmieniono cel ochrony przyrody w Rezerwacie na następujący: "Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych osadów biogenicznych stanowiących zapis dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W latach 2012-2014 w rezerwacie prowadzono badania paleoekologiczne, które w oparciu o analizę osadów biogenicznych-torfowych i limnicznych, dostarczyły informacji obrazujących historię torfowiska na terenie rezerwatu. Uzyskane wyniki pozwalają prześledzić oraz odtworzyć przebieg zmian środowiska przyrodniczego i kulturowego rezerwatu na przestrzeni kilku tysięcy lat w skali lokalnej, jak i regionalnej. Zebrany materiał badawczy dotyczy genezy tworzenia się torfowiska i ma szczególny walor naukowy, dydaktyczny oraz poznawczy.

Obiekt ten jest zatem unikatowy i wymaga zachowania, ochrony oraz upowszechnienia wiedzy o jego ponadprzeciętnych walorach.

W latach 2012-2014 przy współpracy i pomocy finansowej Rady Osiedla Naramowice Zakład Lasów Poznańskich zlecił Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzenie badań hydrologicznych, z których jednoznacznie wynika, że jest możliwa odbudowa pierwotnych warunków wodnych Rezerwatu poprzez doprowadzenie wody do tego obszaru w celu podniesienia wody gruntowej - wykorzystując naturalne zjawisko retencji.

W 2014 r. Rada Miasta Poznania sfinansowała projekt budowlano-wykonawczy zasilania wód gruntowych Lasu Piątkowskiego w rejonie Rezerwatu Żurawiniec. Zasadniczym celem projektowych prac jest zatrzymanie dalszej stale postępującej degradacji, będącego pod ścisłą ochroną Rezerwatu Żurawiniec. Głównym powodem ww. zmian jest wykonana kanalizacja deszczowa przejmująca spływ wód deszczowych z terenu sąsiadujących z Lasem Piątkowskim osiedli, a tym samym zmniejszająca dopływ tychże wód do Rezerwatu.

Unikatowość tego obiektu, poprzez swoje walory kulturowe, dydaktyczne, przyrodnicze oraz sposób przeprowadzenia rewitalizacji - naturalna retencja wodna, promuje Miasto Poznań oraz zwiększa znacznie atrakcyjność Lasów Miasta Poznania, nie tylko dla jego mieszkańców.

Woda która zostanie doprowadzona do Żurawińca będzie pochodzić z kanałów burzowo-deszczowych poprzez system rur i dekanterów, które będą monitorowane. System ten w pełni zabezpiecza czystość dostarczanej wody oraz jej ilość. Woda w Żurawińcu będzie rozprowadzona metodą opaskową.

Należy zaznaczyć, że podniesienie poziomu wód gruntowych w rezerwacie będzie miało również duży wpływ na zmianę stosunków wodnych w Lesie Piątkowskim (80 ha) ponieważ wpłynie korzystnie na kondycję zdrowotną tego drzewostanu i jego rozwój, który to jest jedyną wysoką zielenią w pobliżu osiedli mieszkaniowych Piątkowa (ca 80 tys. mieszkańców).

Należy podkreślić, że ta inwestycja powstała przy dofinansowaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 823 009 złotych, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 1 371 682,37 złotych.

Duży wkład w powstawaniu projektu rewitalizacji miał Zespół ds. Rewitalizacji Rezerwatu Żurawiniec powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

Zespół ten składał się w dużej części z pracowników naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie dobiega końca budowa systemu. W dniu 30 listopada br. nastąpi odbiór prac od wykonawcy - Zakładu Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych INMEL.


Znaczenie lasu w środowisku:

 1. Lasy kuli ziemskiej produkują około 26,6 mld ton tlenu, ponad połowę rocznego zapasu na ziemi.
 2. 1ha lasu produkuje 3-10 razy więcej tlenu niż taka sama powierzchnia użytków rolnych ( także trawników ).
 3. jedna 60 letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu ile wynosi średniodobowe zapotrzebowanie trzech osób (1350-1800 litrów). Duży buk produkuje w tym czasie tlen dla 14 osób.
 4. Jeden ha boru sosnowego dysponuje 70-150 tys. powierzchni asymilacyjnej i pochłania od 150-200 ton CO2 produkując około 13 ton masy organicznej rocznie. Jeden samochód przejeżdżający 40 000 km produkuje 21 kg CO2.
 5. Las liściasty o powierzchni 10000 ha zatrzymuje i następnie oddaje do środowiska 500000 m3 wody - chroni przed erozją i powodzią. Jest naturalnym zbiornikiem retencyjnym, filtrem i magazynem czystej i zdrowej wody.
 6. W 1m3 powietrza leśnego jest 46-70 razy mniej organizmów chorobotwórczych niż w powietrzu na terenie miejskim.
 7. Drzewa wydzielają do atmosfery substancje bakteriobójcze-fitoncydy .
 8. Lasy oczyszczają powietrze. W ciągu sezonu wegetacyjnego 1 ha boru świerkowego zatrzymuje około 30 ton pyłu, a 1ha lasu bukowego zatrzymuje 65 ton pyłu.
 9. Las obniża poziom hałasu-150 m ściana lasu obniża hałas o 18-25 decybeli.
 10. Las o pow. 1 ha asymiluje rocznie 3600 kg węgla, czyli w ciągu godziny wchłania tyle CO2, ile wydziela go w tym czasie 200 osób.
 11. Jedno drzewo w ciągu roku produkuje tyle tlenu, ile zużywa dorosły człowiek w ciągu dwóch lat.

Las to również swoisty, korzystny mikroklimat, który wpływa dodatnio na zdrowie i samopoczucie człowieka. W Poznaniu mamy ok. 4500 ha lasów.

Otwarcie ścieżki Nordic Walking dla osób niepełnosprawnych

Od zeszłego tygodnia osoby niepełnosprawne mają nową ofertę rekreacji ruchowej.

W lasach nad Jeziorem Maltańskim Zakład Lasów Poznańskich wytyczył trasę do Nordic Walking dla osób niepełnosprawnych. Pomysłodawcą takiej ścieżki było Stowarzyszenia Osób Niewidomych Razem Na Szlaku. Na leśnych duktach pojawiły się tablice z mapami wytyczonej trasy oraz oznaczenia szlaku. Trasa rozpoczyna się i kończy przy stawie Olszak.

Tablice mają na celu informowanie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na obecność osób niepełnosprawnych. Do korzystania z wytyczonej trasy zapraszamy nie tylko osoby niepełnosprawne, ale wszystkich miłośników Nordic Walking, w tym również osoby starsze. Ścieżka ułożona jest w 5-cio kilometrową pętlę o łagodnym przebiegu, a jej wielkim atutem są zróżnicowane i piękne widoki.Protokół ustaleń Komisji Założeń Planu dla wykonania projektu planu urządzenia lasu dla Lasów Komunalnych Miasta Poznania na lata 2013-2022.

Tereny zurbanizowane dużych miastach znacząco przybliżają się do terenów leśnych stwarzając popyt na łatwo dostępną, publiczną przestrzeń rekreacyjną. Wymusza to zmiany w sposobie gospodarowania miejskimi zasobami leśnymi.

Po raz pierwszy w historii polskiego leśnictwa lasy komunalne Miasta Poznania będą prowadzone według wytycznych opracowanych specjalnie dla tych lasów.

Prezydent Miasta poznania Zarządzeniem nr 183/2012/P z dn. 19.03.2012 wskazał sposób gospodarowania lasami komunalnymi, który jest wyraźnie odmienny od dotychczas tworzonych Instrukcji Urządzania Lasu przyjętych do stosowania w Lasach Państwowych. Odmienność ta , najkrócej ujmując, polega na zamianie funkcji - z lasu produkcyjnego (gospodarczego) - na teren leśny służący rekreacji i edukacji mieszkańców Miasta przy jednoczesnym zachowaniu zasady prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania zostało napisane na podstawie wytycznych opracowanych przez służby leśne Zakładu Lasów Poznańskich przy współpracy prof. zw. dr hab. Bohdana Ważyńskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z referatem omawiającym te wytyczne i do składania uwag w ciągu 21 dni, które będą przekazane do zespołu przygotowującego prace prowadzące do tworzenia Planu Urządzania Lasu dla lasów komunalnych Miasta Poznania na lata 2012 -2021.

[POBIERZ PROTOKÓŁ - .pdf 147 kB]