logo Facebook
 

Oświadczenie w sprawie dostępnościDeklaracja dostępnościDostępność architektoniczna

  1. Dostępność wejścia do budynku – dla osób przychodzących dostępne jest 1 wejście od ul. Ku Dębinie – wejście schodami, drzwi nie otwierają się samodzielnie, wejście nie posiada podjazdu dla wózków, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  2. Dostępność korytarzy, schodów, wind itp. - budynek dwukondygnacyjny, brak windy, pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich;
  3. Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - przed budynkiem brak miejsc wyznaczonych jako miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
  4. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  6. W budynku oraz on-line nie można skorzystać z tłumacza migowego;
  7. Nad wejściem do budynku nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie zastosowano pętli indukcyjnej;
  8. Opis dostosowań – dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, przy wejściu domofon umożliwiający przywołanie pracownika;

Dostępność informatyczna

Zakład Lasów Poznańskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zlp-poznan.pl

Data publikacji strony: 2011-01-01

Data aktualizacji: 2019-10-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dawid Tołkacz, debina@zlp-poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48618774515, +48618331886. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Data sporządzenia: 2021-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.