logo Facebook
 

Oferty pracy18.11.2021r.

Oferta: specjalista ds. profilaktyki i migracji dzików.

Zakres podstawowych czynności

 1. Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących migracji dzików na tereny zurbanizowane.
 2. Prowadzenie zadań związanych ze zrównoważoną gospodarką leśną.

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe leśne, specjalizacja gospodarka leśna,
 2. umiejętność posługiwania się oprogramowaniem geomatycznym w celu obsługi leśnej mapy numerycznej,
 3. znajomość przepisów prawnych związanych z gospodarka leśną i łowiecką,
 4. znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
 5. znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. dobry stan zdrowia,
 8. niekaralność

Wymagania dodatkowe

 1. Zdolność analitycznego rozwiązywania problemów.
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 3. Umiejętność samodzielnej pracy i dostosowywania się do zmieniających się wymagań.
 4. Sumienność.
 5. Obowiązkowość.
 6. Komunikatywność

Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie i posiadane uprawnienia (oryginały do wglądu),
 4. świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany okres stażu,
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

W Zakładzie Lasów Poznańskich w Poznaniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zakład Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań w terminie do 2021-11-29.

Zakład Lasów Poznańskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -iod4_oswiata@um.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Zakład Lasów Poznańskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.Zakład Lasów Poznańskich zatrudni pracowników na umowę o pracę do prac porządkowych.
(wymagane prawo jazdy kat. B)


ZLP zatrudni pracowników z aktualnymi uprawnieniami na stanowiska:


 • pilarz-drwal
 • operator ciągnika rolniczego

Zakład Lasów Poznańskich w Poznaniu zatrudni przy pielęgnacji i wycince drzew PILARZA ALPINISTĘ.


Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane:

 • doświadczenie przy wycince drzew metoda alpinistyczną,
 • uprawnienia - potwierdzone certyfikatem,
 • dobry stan zdrowia.

Kontakt: Zakład Lasów Poznańskich
ul. Ku Dębinie 2 61-492 Poznań
tel. 512 387 022, 61 877 45 15

dokumenty wraz z CV można przesłać także na adres:kadry@zlp-poznan.pl